Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
2023-05-26
WIBID 3M 6,70 +0,00%
WIBOR 3M 6,90 +0,00%
WIBOR 1M 6,82 -0,44%
EURIBOR 3M 3,46 +1,23%
EURIBOR 1M 3,20 +1,91%
Wspierane przez Money.pl
Gie責a
GPW (2023-05-29 10:58)
WIG Informujemy, i w zwi您ku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dost瘼ne s bezpo鈔ednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
jeste tutaj: O bankuO名IADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD xDU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 

Zarz康 Banku Spó責zielczego w 真rawicy o鈍iadcza, 瞠 Bank Spó責zielczy w 真rawicy i jego organy w zakresie swoich kompetencji b璠 stosowa Zasady ζdu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyj皻ych uchwa陰 Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowi帷e Za陰cznik do niniejszego o鈍iadczenia.

 

 

Jednocze郾ie Zarz康 Banku Spó責zielczego w 真rawicy informuje o odst徙ieniu od stosowania cz窷ciowo Zasad ζdu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 

1) § 8 ust. 4 w cz窷ci dotycz帷ej:  „zapewnienie mo磧iwo軼i elektronicznego aktywnego udzia逝 w posiedzeniach organu stanowi帷ego.”


Powo逝j帷 si na zasad proporcjonalno軼i wynikaj帷 ze skali, charakteru dzia豉lno軼i oraz specyfiki dzia豉lno軼i prowadzonej przez Bank, odst瘼uj si od przestrzegania zasady dotycz帷ej umo磧iwienia elektronicznego udzia逝 wszystkim cz這nkom w posiedzeniach organu stanowi帷ego. W ocenie Banku spe軟ienie powy窺zej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzgl璠nieniu specyfiki dzia豉lno軼i banku spó責zielczego, którego wi瘯szo嗆 w豉軼icieli stanowi mieszka鎍y lokalnego 鈔odowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia cz這nków o czasie, miejscu i porz康ku obrad Zebrania Przedstawicieli wysy豉ne s za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Pozosta造ch cz這nków Zarz康 zawiadamia przez wywieszenie og這sze w siedzibie Banku Spó責zielczego i jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania og這sze na terenie dzia豉nia Banku Spó責zielczego, co najmniej 21 dni przed jego terminem. Tak uregulowany sposób informowania cz這nków Banku gwarantuje mo磧iwo嗆 ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod wzgl璠em technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wi捫e si ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku s nieuzasadnione. Powy窺ze uzasadnia rezygnacj z organizacji posiedze organu stanowi帷ego poprzez zdalny, elektroniczny udzia cz這nków.

 

2) § 11 - transakcje z podmiotami powi您anymi.


Bank nie posiada podmiotów powi您anych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w zwi您ku z czym nie wprowadzi zapisów dotycz帷ych § 11 „Zasad ζdu Korporacyjnego” do Polityki.

 

3) § 12 ust. 1 i 2 – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udzia這wców.


Obowi您ek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje si by racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie wyst瘼uj udzia這wcy wi瘯szo軼iowi. W przypadku Banku, który posiada du膨 liczb udzia這wców b璠帷ych osobami fizycznymi, na這瞠nie na nich dodatkowego obowi您ku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W zwi您ku z powy窺zym Bank postanowi nie stosowa zasad okre郵onych w tych przepisach.

 

4) Zasady okre郵one w dokumencie „Zasad ζdu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” dotycz帷e komórki audytu nie b璠 stosowane.

 

W zwi您ku z faktem, i Bank dzia豉j帷 na podstawie art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó責zielczych, ich zrzeszaniu si i bankach zrzeszaj帷ych  zawar w dniu 31 grudnia 2015 r. Umow Systemu Ochrony i zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Audyt wewn皻rzny Banku wykonywany jest na zasadach okre郵onych w Umowie Systemu Ochrony przez jednostk zarz康zaj帷 Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS, dzia豉j帷 pod firm „Spó責zielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, zarejestrowan w Krajowym Rejestrze S康owym pod nr KRS 0000572997 prowadzonym przez S康 Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego.

 

5) Zasady okre郵one w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnie z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad ζdu Korporacyjnego”

 

W zwi您ku z niewykonywaniem przez Bank dzia豉lno軼i w zakresie okre郵onym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadzi postanowie tego Rozdzia逝 do swojej Polityki.

 

 

Zarz康 Banku Spó責zielczego

w 真rawicy

 

 

Dodatkowe informacje:

zasady_ladu_korporacyjnego_bs.pdf (433.59 KB) Zasady_ζdu_Korporacyjnego_BS.pdf

ocena_stosownia_zπ.pdf (2.44 MB) Ocena_stosownia_ZΘ.pdf

schemat_organizacyjny_do_regulaminu_082022.pdf (25.15 KB) Schemat_organizacyjny_do_regulaminu.pdf

polityka_informacyjna.pdf (3.61 MB) Polityka_informacyjna.pdf

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.