Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
2024-04-15
WIBID 3M 5,66 +0,00%
WIBOR 3M 5,86 +0,00%
WIBOR 1M 5,82 -0,34%
EURIBOR 3M 3,89 -0,89%
EURIBOR 1M 3,85 +0,26%
Wspierane przez Money.pl
Gie責a
GPW (2023-11-30 11:28)
WIG Informujemy, i w zwi您ku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dost瘼ne s bezpo鈔ednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
jeste tutaj: O banku
 
Gwarancje BFG
 
Depozyty zgromadzone w Banku Spó責zielczym w 真rawicy s gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustaw z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996).
 
Szczegó這we informacje na temat gwarancji znajduj si w  ww. ustawie.
 
Wysoko嗆 gwarancji
 
Gwarancjami Funduszu obj皻e s 鈔odki pieni篹ne o równowarto軼i w z這tych do 100 000 euro w odniesieniu do ka盥ego deponenta w Banku Spó責zielczym w 真rawicy.
 
Je瞠li deponent posiada wspólny rachunek z inn osob, limit równowarto軼i w z這tych 100 000 euro ma zastosowanie do ka盥ego z deponentów oddzielnie.
 
W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest ka盥y z powierzaj帷ych w granicach wynikaj帷ych z ich udzia逝 w kwocie zgromadzonej na rachunku.
 
Kto jest obj皻y ochron?
 
Ochronie podlegaj imienne depozyty z這towe i walutowe:
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie maj帷ych osobowo軼i prawnej, o ile posiadaj zdolno嗆 prawn,
 • szkolnych kas oszcz璠no軼iowych i pracowniczych kas zapomogowo-po篡czkowych.
 
Kto nie jest obj皻y ochron?
 
Nie podlegaj ochronie depozyty:
 1. Skarbu Pa雟twa,
 2. Narodowego Banku Polskiego,
 3. Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
 4. Spó責zielczych kas oszcz璠no軼iowo-kredytowych i Krajowej Spó責zielczej Kasy Oszcz璠no軼iowo - Kredytowej,
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 6. Instytucji finansowych,
 7. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostro積o軼iowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniaj帷ym rozporz康zenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z pó幡. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z pa雟twa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego rozporz康zenia,
 8. Osób i podmiotów, które nie zosta造 sklasyfikowane przez podmiot obj皻y systemem gwarantowania depozytów,
 9. Krajowych i zagranicznych zak豉dów ubezpiecze oraz krajowych i zagranicznych zak豉dów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 wrze郾ia 2015r. o dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 oraz z 2016r. poz.615),
 10. Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spó貫k zarz康zaj帷ych i oddziaów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarz康zaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z pó幡.zm.),
 11. Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
 12. emerytalnych (Dz. U. z 2016r. poz.291 i 615),
 13. Jednostek samorz康u terytorialnego,
 14. Organów w豉dz publicznych pa雟twa cz這nkowskiego innego ni Rzeczypospolita Polska oraz pa雟twa trzeciego w szczególno軼i rz康ów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorz康u terytorialnego tych pa雟tw.
 
Które 鈔odki s obj皻e ochron?
 
Ochronie podlegaj:
 • 鈔odki pieni篹ne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
 • kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytu逝 dyspozycji na wypadek 鄉ierci, wymagalne przed dniem spe軟ienia gwarancji,
 • nale積o軼i wynikaj帷e z bankowych papierów warto軼iowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi 鈍iadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zosta造 wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.
 
Ochron gwarancyjn nie s obj皻e 鈔odki pieni篹ne i nale積o軼i:
 • wp豉cone tytu貫m udziaów, wpisowego i wk豉dów cz這nkowskich do spó責zielni,
 • kwoty drobne (suma 鈔odków ni窺za ni równowarto嗆 2,5 euro), je瞠li s one jedynymi 鈔odkami deponenta obj皻ymi ochron gwarancyjn i je瞠li znajduj si one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spe軟ienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub op豉t,
 • z tytu逝 pieni康za elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us逝gach p豉tniczych oraz 鈔odki pieni篹ne otrzymane w zamian za pieni康z elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
 
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 • wszystkie 鈔odki zgromadzone w banku przez jedn osob, niezale積ie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bie膨cych, oszcz璠no軼iowo-rozliczeniowych), traktowane s jako jeden depozyt,
 • podstaw do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma 鈔odków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
 • do obliczenia kwoty gwarancji w z這tych przyjmuje si kurs 鈔edni EUR/PLN z dnia spe軟ienia warunku gwarancji, og豉szany przez Narodowy Bank Polski.
 
Podmiotem odpowiedzialnym za wyp豉t 鈔odków gwarantowanych jest
 

 
Wi璚ej informacji na stronie: www.bfg.pl.
 

Do pobrania:

arkusz_informacyjny_dla_deponentow_bfg.pdf Arkusz informacyjny dla deponentów BFG.pdf

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.