Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,71 +0,19%
EURIBOR 1M 3,63 +0,11%
Wspierane przez Money.pl
Gie責a
GPW (2023-11-30 11:28)
WIG Informujemy, i w zwi您ku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dost瘼ne s bezpo鈔ednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
jeste tutaj: Start


 


 

Szanowni Pa雟two,

 

Je瞠li prowadzicie mikro, ma陰 lub 鈔edni firm to mo瞠cie z這篡 wniosek o bezzwrotn subwencj w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowo軼i elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdra瘸ny przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm b璠帷ych w trudnej sytuacji finansowej w zwi您ku z epidemi koronawirusa. W przypadku du篡ch firm wnioski o finansowanie mo積a z這篡 bezpo鈔ednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

 

Wnioski mo積a sk豉da od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za po鈔ednictwem systemu bankowo軼i elektronicznej naszego Banku.

 

W trakcie sk豉dania wniosku o subwencj nale篡 sprawdzi, czy od przes豉nia deklaracji VAT-7 min窸y 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczaj帷ych si kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od z這瞠nia JPK_VAT za bazowy miesi帷, od którego wyliczane b璠 straty w sk豉danym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Z這瞠nie wniosku o subwencj wcze郾iej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 

Sk豉daj帷 Wniosek przedsi瑿iorca zobowi您any jest do za陰czenia dokumentów po鈍iadczaj帷ych umocowanie osoby upowa積ionej przed podpisaniem umowy subwencji finansowej, w tym do:

 • przekazania pe軟omocnictwa, z którego b璠zie wynika這 umocowanie osoby upowa積ionej do z這瞠nia o鈍iadcze woli i wiedzy w celu lub w zwi您ku z zawarciem umowy subwencji finansowej, przy czym pe軟omocnictwo powinno zosta: (A) podpisane przez osob/y umocowan/e do dzia豉nia w imieniu przedsi瑿iorcy przy wykorzystaniu Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego (podpis powinien zosta zamieszczony wewn徠rz pliku w formacie PAdES),  (B) udzielone w tre軼i odpowiadaj帷ej dokumentowi znajduj帷emu si pod wskazan 軼ie磬 - https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf, oraz (C) przekazane w formacie PDF;
 • przekazania do Banku odpisu z KRS lub wydruku z CEIDG (w zale積o軼i od formy prawnej przedsi瑿iorcy), z którego b璠zie wynika這 umocowanie osób udzielaj帷ych pe軟omocnictwa, albo umocowanie osoby upowa積ionej do samodzielnego reprezentowania przedsi瑿iorcy;
 • przekazania do Banku innych dokumentów wyja郾iaj帷ych ewentualne rozbie積o軼i pomi璠zy dokumentami wskazanymi powy瞠j a stanem faktycznym (np. dokument po鈍iadczaj帷y zmian nazwiska); lub wskazania we wniosku danych osoby upowa積ionej oraz osób, które z這篡造 podpisy pod pe軟omocnictwem.

 

I. Program Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm

 

Dla kogo?

 • Dla przedsi瑿iorcy, który na dzie 31 grudnia 2019 roku, na dzie 1 listopada 2020 r. oraz na dzie z這瞠nia wniosku o finansowanie, wykonywa dzia豉lno嗆 gospodarcz w jednym lub wi璚ej wskazanych przez PFR 45 kodów PKD; (Tarcza Finansowa PFR 2.0 - lista PKD.pdf)
 • Dla przedsi瑿iorcy, który zatrudnia na dzie 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na t dat – na dzie 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika z wy陰czeniem w豉軼iciela oraz nie wi璚ej ni 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

          UWAGA:

        
Na potrzeby ustalenia przedsi瑿iorcy przez pracownika rozumie si osob zatrudnion na podstawie umowy o prac (w przeliczeniu na pe軟y etat), z wy陰czeniem pracowników przebywaj帷ych na urlopach macierzy雟kich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 • Dla przedsi瑿iorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru S康owego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEiDG);
 • Dla przedsi瑿iorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzeda篡) o co najmniej 30% w okresie:

 

       

- od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwaj帷ego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo 

 


- od dnia 1 pa寮ziernika 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwaj帷ego od 1 pa寮ziernika 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 • Je郵i wobec przedsi瑿iorstwa nie zosta這 otwarte post瘼owanie upad這軼iowe lub likwidacyjne albo nie zosta這 otwarte post瘼owanie restrukturyzacyjne;
 • Dla przedsi瑿iorcy: (I) który, posiada rezydencj podatkow na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego gówny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy pa雟tw nie wspó逍racuj帷ych w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odej軼ie od tej zasady mo磧iwe jest w sytuacji zobowi您ania Beneficjenta Programu i/lub jego gównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesi璚y od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • Je郵i przedsi瑿iorca na dzie 31 grudnia 2019 r. lub na dzie 31 grudnia 2020 r. lub na dzie z這瞠nia wniosku o subwencj nie zalega z p豉tno軼iami podatków i sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne, przy czym:
        
- roz這瞠nie p豉tno軼i lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne na raty lub jej odroczenie, lub
 
- zaleganie z p豉tno軼iami podatków i sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne nieprzekraczaj帷e trzykrotno軼i warto軼i op豉ty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesy趾i listowej jako przesy趾i poleconej, lub
    
- z這瞠nie wniosku do ZUS o braku p豉tno軼i sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne w ramach tarcz antykryzysowych
         nie b璠zie uznawane za zaleg這軼i.

 

Jakie s warunki finansowania?


字odki z subwencji finansowej mog zosta przeznaczone przez przedsi瑿iorc wy陰cznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsi瑿iorc  dzia豉lno軼i gospodarczej, w tym:

 • kosztów wynagrodze osób zatrudnionych przez przedsi瑿iorc;
 • kosztów zakupu towarów i materiaów;
 • kosztów us逝g obcych;
 • bie膨cych kosztów obs逝gi finansowania zewn皻rznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomo軼i u篡tkowanej na cele prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;
 • kosztów wszelkich nale積o軼i publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprz皻u i innych 鈔odków trwa造ch niezb璠nych do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej.

 

Szczegó這we warunki wsparcia finansowego oraz zobowi您ania Beneficjenta Programu okre郵a b璠zie umowa subwencji.

 

Polski Fundusz Rozwoju stosowa b璠zie mo磧iwie uproszczon procedur przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego b璠zie mo磧iwie automatyczna i w szczególno軼i realizowana za po鈔ednictwem kanaów elektronicznych banków z wykorzystaniem o鈍iadcze sk豉danych przez Beneficjenta Programu.

 

Jaka jest wysoko嗆 udzielanego wsparcia finansowego?

 

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uwa瘸 si osob fizyczn, która pozostaje z przedsi瑿iorc w stosunku pracy oraz, która by豉 zg這szona przez przedsi瑿iorc do ubezpiecze spo貫cznych na dzie ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby okre郵enia maksymalnej wysoko軼i subwencji finansowej przys逝guj帷ej przedsi瑿iorcy, z zastrze瞠niem, 瞠 stan zatrudniania okre郵a si w przeliczeniu na pe軟y wymiar czasu pracy, lub wspó逍racuj帷 z przedsi瑿iorc, niezale積ie od formy prawnej tej wspó逍racy (w szczególno軼i na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za któr przedsi瑿iorca odprowadza sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne na dzie ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb okre郵enia maksymalnej wysoko軼i subwencji finansowej;
 • b璠zie brana pod uwag liczba osób zatrudnionych na 30 wrze郾ia 2020 r.

 

Kwota Subwencji Finansowej, któr mo瞠 uzyska Mikrofirma, obliczana jest jako iloczyn liczby osób zatrudnionych (w przeliczeniu na pe軟e etaty) oraz kwoty bazowej subwencji finansowej uzale積ionej od wielko軼i spadku przychodów przedsi瑿iorcy w porównywanych okresach.

 

Wysoko嗆 kwoty subwencji finansowej mo磧iwej do otrzymania przez Mikrofirm w przeliczeniu na pe軟e etaty w ramach Programu 2.0 okre郵a poni窺za tabela:

Wielko嗆 spadku przychodów Mikrofirmy w porównywalnych okresach
Wysoko嗆 subwencji finansowej nale積ej Mikrofirmie 
 Spadek wi瘯szy lub równy 30% 18.000 z / osob zatrudnion
 Spadek wi瘯szy lub równy 60% 36.000 z / osob zatrudnion

 

Kwota Subwencji Finansowej, któr mo瞠 uzyska Mikrofirma, w 瘸dnym przypadku nie mo瞠 by wy窺za ni:

 • 36.000 z na osob zatrudnion wed逝g stanu na dzie 30 wrze郾ia 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma nie otrzyma豉 wsparcia w ramach Programu 1.0;
 • 72.000 z na osob zatrudnion wed逝g stanu na dzie 30 wrze郾ia 2020 r. w sytuacji, gdy Mikrofirma otrzyma豉 wsparcie w ramach Programu 1.0 – podana kwota stanowi 陰czne wsparcie uzyskane na osob zatrudnion w ramach Programu 2.0 i Programu 1.0; oraz
 • 324.000 z.

 

Jakie s warunki umorzenia subwencji?

 

Otrzymana przez mikroprzedsi瑿iorc po篡czka preferencyjna mo瞠 by umorzona w ca這軼i w przypadku utrzymania przez Mikrofirm:

 • dzia豉lno軼i gospodarczej na dzie 31 grudnia 2021 r., rozumianej jako nieprzerwane prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w okresie od dnia z這瞠nia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r., przy czym w okresie od dnia z這瞠nia Wniosku do dnia 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsi瑿iorcy nie mo瞠 rozpocz望 si proces likwidacji, upad這軼i lub restrukturyzacji; oraz
 • 鈔edniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak 鈔ednioroczne zatrudnienie w roku 2020.  

 

Jakie s warunki zwrotu subwencji?

 

Otrzymana przez Mikrofirm Subwencja Finansowa podlega zwrotowi w ca這軼i w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej);
 • otwarcia likwidacji (je瞠li dotyczy); lub
 • otwarcia post瘼owania upad這軼iowego lub restrukturyzacyjnego;

w ka盥ym czasie licz帷 od dnia otrzymania Subwencji Finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.


II. Program Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla M同

 

Dla kogo?

 • Dla przedsi瑿iorcy, który na dzie 31 grudnia 2019 roku, na dzie 1 listopada 2020 r. oraz na dzie z這瞠nia wniosku o finansowanie, wykonywa dzia豉lno嗆 gospodarcz w jednym lub wi璚ej wskazanych przez PFR 45 kodów PKD; (Tarcza Finansowa PFR 2.0 - lista PKD.pdf)
 • Dla przedsi瑿iorcy, który zatrudnia na dzie 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na t dat – na dzie 31 lipca 2020 r. od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

          UWAGA: 

        
Na potrzeby ustalenia przedsi瑿iorcy przez pracownika rozumie si osob zatrudnion na podstawie umowy o prac (w przeliczeniu na pe軟y etat), z wy陰czeniem pracowników przebywaj帷ych na urlopach macierzy雟kich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 • Dla przedsi瑿iorcy, który jest wpisany do Krajowego Rejestru S康owego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEiDG);
 • Dla przedsi瑿iorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzeda篡) o co najmniej 30% w okresie:
        
- od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwaj帷ego od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.; albo
 - od dnia 1 pa寮ziernika 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwaj帷ego od 1 pa寮ziernika 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 • Dla przedsi瑿iorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwaj帷ym (pokrycie Kosztów Sta造ch b璠zie mo磧iwe za okres, w którym przedsi瑿iorca odnotowa co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):
        
- od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) oraz
 - od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcj, a w przypadku sk豉dania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste);
 • Je郵i wobec przedsi瑿iorstwa nie zosta這 otwarte post瘼owanie upad這軼iowe lub likwidacyjne albo nie zosta這 otwarte post瘼owanie restrukturyzacyjne;
 • Dla przedsi瑿iorcy: (I) który, posiada rezydencj podatkow na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (II) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (III) którego gówny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy pa雟tw nie wspó逍racuj帷ych w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odej軼ie od tej zasady mo磧iwe jest w sytuacji zobowi您ania Beneficjenta Programu i/lub jego gównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesi璚y od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
 • Je郵i przedsi瑿iorca na dzie 31 grudnia 2019 r. lub na dzie 31 grudnia 2020 r. lub na dzie z這瞠nia wniosku o subwencj nie zalega z p豉tno軼iami podatków i sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne, przy czym:
        
- roz這瞠nie p豉tno軼i lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne na raty lub jej odroczenie, lub
 
- zaleganie z p豉tno軼iami podatków i sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne nieprzekraczaj帷e trzykrotno軼i warto軼i op豉ty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesy趾i listowej jako przesy趾i poleconej, lub
 - z這瞠nie wniosku do ZUS o braku p豉tno軼i sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne w ramach tarcz antykryzysowych

         nie b璠zie uznawane za zaleg這軼i.

 

Jakie s warunki finansowania?

 

字odki z subwencji finansowej mog zosta przeznaczone przez przedsi瑿iorc wy陰cznie na pokrycie kosztów/wydatków prowadzonej przez przedsi瑿iorc  dzia豉lno軼i gospodarczej, w tym:

 • kosztów wynagrodze osób zatrudnionych przez przedsi瑿iorc;
 • kosztów zakupu towarów i materiaów;
 • kosztów us逝g obcych;
 • bie膨cych kosztów obs逝gi finansowania zewn皻rznego;
 • kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomo軼i u篡tkowanej na cele prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej;
 • kosztów wszelkich nale積o軼i publicznoprawnych; oraz
 • wydatków na zakup sprz皻u i innych 鈔odków trwa造ch niezb璠nych do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej.

Szczegó這we warunki wsparcia finansowego oraz zobowi您ania Beneficjenta Programu okre郵a b璠zie umowa subwencji.

 

Polski Fundusz Rozwoju stosowa b璠zie mo磧iwie uproszczon procedur przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego b璠zie mo磧iwie automatyczna i w szczególno軼i realizowana za po鈔ednictwem kanaów elektronicznych banków z wykorzystaniem o鈍iadcze sk豉danych przez Beneficjenta Programu.

 

Jaka jest wysoko嗆 udzielanego wsparcia finansowego?

 

Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:

 • za pracownika uwa瘸 si osob fizyczn, która pozostaje z przedsi瑿iorc w stosunku pracy oraz, która by豉 zg這szona przez przedsi瑿iorc do ubezpiecze spo貫cznych na dzie ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby okre郵enia maksymalnej wysoko軼i subwencji finansowej przys逝guj帷ej przedsi瑿iorcy, z zastrze瞠niem, 瞠 stan zatrudniania okre郵a si w przeliczeniu na pe軟y wymiar czasu pracy, lub wspó逍racuj帷 z przedsi瑿iorc, niezale積ie od formy prawnej tej wspó逍racy (w szczególno軼i na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za któr przedsi瑿iorca odprowadza sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne na dzie ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb okre郵enia maksymalnej wysoko軼i subwencji finansowej;
 • b璠zie brana pod uwag liczba osób zatrudnionych na 30 wrze郾ia 2020 r.

 

Obliczanie subwencji finansowej dla M同 odbywa si wg. poni窺zych zasad:

 1. subwencja finansowa udzielana jest do wysoko軼i 70% Kosztów Sta造ch – faktycznej straty brutto (wynik finansowy przedsi瑿iorcy przed opodatkowaniem, uwzgl璠niaj帷y zysk/strat z dzia豉lno軼i operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Za okres listopad – grudzie 2020 r. na podstawie rzeczywistych Kosztów Sta造ch oraz za okres stycze – marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych Kosztów Sta造ch;
 2. maksymalna kwota finansowania dla M同 z Tarczy Finansowej 2.0 nie mo瞠 przekroczy 3,5 mln z z zastrze瞠niem, 瞠 wysoko嗆 pomocy dla jednego pracownika nie mo瞠 przekroczy 72 000 z, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie mo瞠 w sumie przekroczy 144 000 z na jednego pracownika.

 

Jakie s warunki umorzenia subwencji?

 

Subwencja finansowa z Tarczy 2.0. w przypadku M同 b璠zie podlega豉 ca趾owitemu umorzeniu pod warunkiem 陰cznego spe軟ienia nast瘼uj帷ych przes豉nek:

 • utrzymanie dzia豉lno軼i gospodarczej na 31 grudnia 2021 r. rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w okresie od dnia z這瞠nia wniosku o subwencj do 31 grudnia 2021 r.; oraz
 • rozliczenia nadwy磬i udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r., jednak瞠 nie pó幡iej ni do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma mo磧iwo軼i rekompensaty Kosztów Sta造ch przekraczaj帷ych otrzymane wsparcie;
        
- Przez nadwy磬 rozumie si kwot subwencji finansowej otrzymanej na podstawie wskazanych przez przedsi瑿iorc we wniosku o udzielenie subwencji finansowej Kosztów Sta造ch, w sytuacji gdy rzeczywiste Koszty Sta貫 okaza造 si ni窺ze.
 - Natomiast na potrzeby ustalania warunków umorzenia subwencji dla M同 nie bada si utrzymania poziomu zatrudnienia.
 • Koszty Sta貫 oraz wysoko嗆 przychodów wskazane we wniosku przez M同, b璠帷e podstaw wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zosta造 podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

 

Jakie s warunki zwrotu subwencji?

 

Otrzymana przez Przedsi瑿iorc subwencja finansowa podlega zwrotowi w ca這軼i w przypadku:

 • zaprzestania prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej);
 • otwarcia likwidacji (je瞠li dotyczy); lub
 • otwarcia post瘼owania upad這軼iowego lub restrukturyzacyjnego;

w ka盥ym czasie licz帷 od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.


Jak si przygotowa do z這瞠nia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR


 1. Upewnij si, 瞠 dane firmy widoczne w bankowo軼i elektronicznej s aktualne (zgodnie z wpisem we w豉軼iwym rejestrze).
 2. Zweryfikuj czy posiadasz odpowiednie umocowanie do z這瞠nia wniosku i zawarcia umowy subwencji w formie elektronicznej (wydruk z CEIDG, odpis z KRS lub pe軟omocnictwo). Je郵i z odpisu KRS lub z wydruku z CEIDG nie wynika uprawnienie do samodzielnej reprezentacji przedsi瑿iorcy przez osob sk豉daj帷 wniosek, niezb璠ne jest za陰czenie pe軟omocnictwa (zgodnego ze wzorem dost瘼nym na stronie PFR) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (UWAGA: profil zaufany nie spe軟ia warunków kwalifikowanego podpisu).
 3. Sprawd czy na dzie 31 grudnia 2019 r. oraz 1 listopada 2020 r. oraz na dzie sk豉dania wniosku prowadzi貫 dzia豉lno嗆 gospodarcz w ramach przynajmniej jednej z bran wskazanych przez PFR (Tarcza Finansowa PFR 2.0 - lista PKD.pdf)
 4. Przygotuj informacje o wysoko軼i przychodów w wybranych przez Ciebie okresach do porównania: 1) od 1 kwietnia 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, albo 2) od 1 pa寮ziernika 2020 do 31 grudnia 2020 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.
 5. Dodatkowo w przypadku M同 przygotuj informacje o faktycznych i prognozowanych: 1) przychodach w miesi帷ach: stycze, luty, marzec, listopad i grudzie roku 2019, listopad i grudzie roku 2020, stycze, luty i marzec roku 2021; 2) kosztach sta造ch w miesi帷ach: listopad i grudzie roku 2020, stycze, luty i marzec roku 2021.
 6. Przygotuj informacj o liczbie zatrudnionych pracowników:
 • na potrzeby ustalenia statusu przedsi瑿iorcy (Mikrofirma/M同) na dzie 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na dzie 31 lipca 2020 r.
  Przez pracownika rozumie si osob zatrudnion wy陰cznie na podstawie umowy o prac w przeliczeniu na pe軟e etaty z wy陰czeniem pracowników przebywaj帷ych na urlopach macierzy雟kich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
 • na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej na dzie 30 wrze郾ia 2020 r.
  Za pracownika uwa瘸 si osob fizyczn, która by豉 zg這szona przez przedsi瑿iorc do ubezpieczenia spo貫cznego w przeliczeniu na pe軟y wymiar czasu pracy lub osob wspó逍racuj帷 z przedsi瑿iorc, niezale積ie od formy prawnej tej wspó逍racy (np. umowy cywilnoprawne) oraz na któr przedsi瑿iorca odprowadza sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne. Wlicza si tak瞠 osoby np. na urlopach wychowawczych, macierzy雟kich, ojcowskich.

 

UWAGA!

Poniewa podstaw weryfikacji wniosków i o鈍iadcze, które wp造waj na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysoko嗆 s rejestry publiczne, wa積e jest, aby przedsi瑿iorca, który b璠zie si ubiega o jej przyznanie z這篡 deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

 

Wi璚ej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

 

 

Jak z這篡 wniosek w Programie Tarcza Finansowa PFR w naszym Banku?

 

pfr2_instrukcja_mikro.pdf Sk豉danie wniosku o subwencj PFR Tarcza 2.0 dla mikrofirm.pdf

pfr2_instrukcja_msp.pdf Sk豉danie wniosku o subwencj PFR Tarcza 2.0 dla M同.pdf

 

 

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.