Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
2024-04-23
WIBID 3M 5,67 +0,18%
WIBOR 3M 5,87 +0,17%
WIBOR 1M 5,85 +0,00%
EURIBOR 3M 3,71 +0,19%
EURIBOR 1M 3,63 +0,11%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
GPW (2023-11-30 11:28)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
jesteś tutaj: RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻURAWICY


Bank Spółdzielczy w  Żurawicy informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”):


1.    Administrator danych osobowych.


Bank Spółdzielczy w Żurawicy z siedzibą przy ul. Bankowa 4, 37-710 Żurawica,  jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”).


2.    Inspektor Ochrony Danych.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bszurawica.pl  pod numerem telefonu 16 6714026 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.


3.    Grupa Bank BPS.


Grupę Bank BPS tworzą spółki: Bank BPS S.A., BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Grzybowska 81 oraz Banki Spółdzielcze będące członkami zrzeszenia  (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl/o-grupie-bps).    


4.    Cele i podstawy przetwarzania.


         Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1)    w celu realizacji zawarcia i realizacji umowy rachunku bankowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2)    w celu zawarcia umowy kredytu na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą Banku Spółdzielczego w Żurawicy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
3)    w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4)    w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
5)    w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
6)    w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r.  o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
7)    w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8)    w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstaw art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
9)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
10)    w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem
i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych, na podstawie przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
11)    w celu weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL, jako obowiązku wynikającego z przepisów prawa ciążącego na Banku na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO).
12)    w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Kredytobiorcy Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
13)    w celu badania satysfakcji Kredytobiorcy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Kredytobiorcy z produktów i usług,  gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
14)    w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
15)    w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


5.    Prawo do sprzeciwu.


1)    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2)    Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.


6.    Okres przechowywania danych.


Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez Administratora:
1)    dla celów wykonywania czynności bankowych – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania,
z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
2)    dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
3)    dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.


7.    Transfer do państw trzecich


Jeśli w ramach zawartej umowy, dochodzić będzie do realizacji transakcji płatniczych zleconych w ramach prowadzonego produktu bankowego, i przelew będzie dotyczyć kraju trzeciego, dochodzić będzie do transferu danych do tego kraju trzeciego. Kraj ten może nie gwarantować odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Transfer ten jest niezbędny do realizacji umowy, w Pani/Pana interesie, jakim jest realizacja transakcji płatniczej.


8.    Odbiorcy danych.


Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do podmiotów działających na nasze zlecenie, tj. np. obsługujących nas w zakresie informatycznym, świadczący nam usługi pocztowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, prawnicze, doradcze, agencje marketingowe, jak również udostępniać dla odbiorców w ramach wykonywanych transakcji płatniczych. Ponadto, dane mogą być udostępniane do:

  • Podmiotów z Grupy BPS;
  • Związku Banków Polskich;
  • Biura Informacji Kredytowej S.A.;
  • Ministerstwa Finansów;
  • Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
  • Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Krajowej Administracji Skarbowej poprzez Krajową Izbę Rozliczeniową;
  • Innych podmiotów uprawnionych do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa;
  • Ministra Cyfryzacji.


9.    Prawa osób, których dane dotyczą:


Zgodnie z wymaganiami RODO, przysługuje Pani/Panu:
1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5)    prawo przenoszenia danych;
6)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.


   Bank zastrzega sobie prawo, do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, co może  prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w przypadku:
1)    dokonywania oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowania terroryzmu,  w oparciu o dane zadeklarowane w dokumentach złożonych przy dokonywaniu dyspozycji, lub zlecenia transakcji bankowej, jak również dokonywanie oceny przy zawieraniu umowy bankowej, w oparciu o określone kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe czy też behawioralne.  Wynikiem dokonanej oceny, jest automatyczne zakwalifikowanie do określonej grupy ryzyka, gdzie zakwalifikowanie do grupy nieakceptowalnego ryzyka, może skutkować automatyczną blokadą środków lub transakcji i nienawiązaniem relacji. Dokonywanie tych czynności, jest obowiązkiem Banku, na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2)    weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL, gdzie może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanej z blokadą czynność bankowych, w przypadku faktycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania Umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

11 .   Informacja o wymogu podania danych


W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Bankiem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku o produkt Banku oraz zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych może być obligatoryjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w  Żurawicy (zwany dalej „Bankiem”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (zwane dalej „Prawem bankowym”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa (zwanego dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.

1.    Administrator danych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”).

2.    Dane kontaktowe.


Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:


1)    wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;
2)    statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;
3)    w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;
4)    w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

4.    Kategorie przetwarzanych danych


 BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:


1)    dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
2)    dane adresowe i teleadresowe,
3)    dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;
4)    dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.


5.    Źródło pochodzenia danych.


BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.
Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.


6.    Okres przez który dane będą przetwarzane.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:


1)    dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
2)    dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
3)    dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;
4)    dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy lub z innego tytułu.


7.    Odbiorcy danych.


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

8.    Prawa osoby, której dane dotyczą.


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Do pobrania:

 

klauzula_informacyjna_realizacja_praw_osob.pdf Klauzula_informacyjna_realizacja_praw_osob.pdf

klauzula_informacyjna_korespondencja.pdf Klauzula_informacyjna_korespondencja.pdf

polityka_prywatnosci.pdf Polityka_prywatności.pdf
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.